U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Báo cáo: EPA Cần Cải Thiện Việc Đặt Kế Hoạch Khẩn Cấp để Giải Quyết Tốt Hơn Những Lo Ngại Về Chất Lượng Không Khí Trong Thời Gian Xảy Ra Các Thảm Họa Trong Tương Lai

Report Information

Description

Báo cáo Số 20-P-0062, 16 Tháng Mười Hai, 2019

Phát triển hướng dẫn của EPA để thu thập và truyền đạt dữ liệu về chất lượng không khí để có thể cải thiện niềm tin của công chúng vào cơ quan trong thời gian đối phó với thảm họa trong tương lai.

Báo cáo bằng tiếng anh (Report in English)

Date Issued
Report Number
20-P-0062
Report Type
Other
Report sub-type
Disaster Recovery